Tenim incorporats els principis i valors cooperatius al dia a dia de les nostres cooperatives?

Elaboració de diagnosis

Projecte

Amb aquest títol publicàvem a la revista NEXE els resultats d’un estudi compartit amb l’associació IQ i la cooperativa Hobest, sobre la situació de la gestió democràtica, la  transparència, la igualtat de gènere i la conciliació a les cooperatives de treball de Catalunya.

L’estudi es va realitzara a partir d’un conjunt de preguntes introduïdes en el Baròmetre Cooperatiu de la Federació de Cooperatives de Catalunya, dirigit a les cooperatives federades, i de la realització d’un seguit d’entrevistes i grups de discussió al voltant de les diferents temàtiques.

Els resultats de l’estudi ens mostren com les cooperatives es troben en bona situació en els quatre àmbits tot i que existeix encara un recorregut per a la millora i, el que és més important, la sensibilitat necessària per veure, entendre i emprendre el camí de millora.

A banda de la publicació a la revista, l’estudi va ser publicat, tant la versió analítica com un llibret de propostes per treballar els quatre àmbits a les cooperatives. I es van realitzar diverses presentacions dels resultats en àmbits concrets, com per exemple les reunions de la Xarxa de Municipis Cooperatius XMESS.

Article on-line: http://nexe.coop/tenim-incorporats-els-principis-i-valors-cooperatius-al-dia-a-dia-de-les-nostres-cooperatives/

Estudi discriptiu: https://www.cooperativestreball.coop/sites/default/files/materials/estudi_descriptiu.pdf

Mesures, recursos i bones pràctiques: https://www.cooperativestreball.coop/sites/default/files/materials/d_2n_inf_mrbb_gdtgc.pdf