Memòria anual d’avaluació del pla estratègic d’acció social de Sabadell (PEAS) 2017

Avaluació de polítiques i projectes

Aquest informe respon a l’encàrrec d’avaluar el Pla Estratègic d’Acció Social de Sabadell 2016-2025  en l’anualitat 2017. El PEAS és un pla estratègic i plurianual amb vocació de combatre les desigualtats que condueixen les persones a l’exclusió social.

L’avaluació efectuada posa atenció preferent als detalls de funcionament del Pla per tal de detectar àrees i aspectes susceptibles de millora (avaluació de la implementació). En aquest sentit, la metodologia emprada usa diverses fonts i mètodes: revisió documental, explotació de bases de dades, informació extreta a partir d’entrevistes, etc. Les conclusions i recomanacions finals pretenen ser una ajuda a la presa de decisions de l’Ajuntament en l’àmbit de les polítiques socials. El document s’ha resumit en format executiu i des del Consistori s’ha presentat als diferents grups municipals i les entitats del Consell d’Acció Social.

En aquesta pàgina hi trobareu la informació relativa al PEAS que ha publicat l’Ajuntament: http://www.sabadell.cat/ca/pla-estrategic