Avaluació del Servei d’Orientació i Acompanyament a les Famílies (SOAF)

Confecció, tractament i anàlisi de dades

EL SERVEI

El Servei d’Orientació i Acompanyament a les Famílies (SOAF) és un servei universal i preventiu que ofereix suport a les famílies per a la millora del seu benestar emocional i relacional. Les orienta i acompanya en l’educació i la criança dels seus fills i filles i dona suport a les situacions de dificultat relacional, o altres situacions de complexitat relacionades amb problemàtica de salut o amb alguna altre necessitat específica que es puguin trobar les famílies al llarg del seu cicle vital.

LA NECESSITAT

La Unitat d’Actuacions de Suport a les Famílies de la Generalitat de Catalunya tenia la necessita de disposar d’un sistema d’avaluació pels SOAF per obtenir informació sistemàtica del servei i ajudar a la presa de decisions estratègiques amb la seva anàlisi.

LA PROPOSTA

La nostra proposta ha estat realitzar una avaluació de la implementació del servei. Partint d’un disseny d’avaluació previ, l’avaluació del primer any es va centrar específicament en els recursos, a cavall entre una avaluació de les necessitats i una avaluació de la implementació. A partir del segon any, després d’un procés de redissenyar l’avaluació a partir de la teoria del canvi i el quadre d’indicadors, s’ha portat a terme una avaluació de la implementació centrada en les activitats i amb una mirada en els productes, tenint també en compte els impactes a curt termini.

ELS RESULTATS

A mitjans del quart any en funcionament de l’avaluació, s’ha recollit més de 22.000 registres sobre famílies, accions i satisfacció que, conjuntament amb les entrevistes realitzades cada any, han servit per anar coneixent diferents aspectes clau del servei, ajudant d’aquesta manera a decidir possibles punts de millora o reforç. Per posar només un exemple, s’ha posat de relleu les diferències en el perfil i les necessitats de les famílies depenent del canal d’arribada al servei i la necessitat de treballar les relacions amb els agents derivadors.