Anàlisi del perfil de les persones consumidores i usuàries de Cooperatives de Catalunya

Divulgació i transferència de coneixements

Projecte

Aquest estudi té com a objectiu el coneixement de quins són els perfils de les persones. Per realitzar-lo, es van utilitzar diverses metodologies d’obtenció de dades que ens atorgaven un ampli ventall d’informació sobre els diferents perfils de les persones consumidores i usuàries de les cooperatives.

En concret, per realitzar l’estudi es van fer:

  • Entrevistes presencials (12)
  • Anàlisi de les preguntes del Baròmetre Cooperatiu (121 respostes)
  • Enquesta autoadministrada per internet (166 respostes)
  • Enquesta telefònica assistida per ordinador (1.600 respostes)
  • Grups de discussió (21 persones en 3 grups)

L’estudi es pot descarregar en el següent enllaç: https://www.cooperativestreball.coop/sites/default/files/materials/analisi_perfil_consumidor_cooperatiu_def.pdf