Avaluació del Programa de Rehabilitació de finques d’alta complexitat de Barcelona

Avaluació de polítiques i projectes

El programa de rehabilitació de finques d’alta complexitat té per objectiu rehabilitar les finques que habitualment queden fora de les convocatòries ordinàries. La iniciativa s’emmarca dins el Pla de Barris de Barcelona, que vol reduir les desigualtats existents la ciutat. L’Ajuntament havia detectat que les finques més degradades no es beneficiaven dels ajuts perquè topaven amb tota mena de traves formals i informals, així que el programa es va concebre des d’un prisma innovador, anant a buscar les finques i acompanyant-les en un procés d’apoderament comunitari.

En aquest context, era molt necessari avaluar la implementació del programa per determinar quantes finques aconseguien rehabilitar-se finalment, i quins eren els obstacles per les que no ho havien aconseguit. El treball d’ilabso es va centrar en determinar l’itinerari que seguia cada comunitat de propietaris des del primer tràmit burocràtic fins a l’inici de les obres de rehabilitació, identificant quines sortien del circuit i per quins motius. Amb aquest objectiu, es va monitoritzar el quadre de comandament d’indicadors del programa, es va realitzar una enquesta d’impacte a les comunitats, es van fer diverses entrevistes als seus representants i es van realitzar un seguit de grups de discussió amb persones tècniques responsables del programa.

L’avaluació va posar de relleu l’èxit del programa, amb més d’una setantena de finques rehabilitades en la seva primera edició, i al mateix temps, va apuntar diverses recomanacions de millora, entre elles la necessitat de reforçar els mecanismes de treball sociocomunitari i d’allargar la temporalitat de les convocatòries.